Kredor - Streamlined Software Solutions - Back to the Home Page
Not logged In

Ïúðâè ñòúïêè

Óåá Êëàâèàòóðè ñå ñúñòîè îò åäèí javascript ôàéë. Ñëåäâàéòå èíñòðóêöèèòå çà èíñòàëàöèÿ êàòî ñâàëèòå ñêðèïòà ñ áúëãàðñêèòå êëàâèàòóðè.

Óïîòðåáà

 êðàÿ íà ñêðèïòà ñå èçâèêâà ôóíêöèÿòà webKeyboards.init() êîÿòî èíèöèàëèçèðà áóòîí÷åòî. Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå âúíøíèÿ âèä è ïîâåäåíèåòî íà áóòîí÷åòî ÷ðåç êîíôèãóðàöèîííèòå íàñòðîéêè.  òàêúâ ñëó÷àé òðÿáâà ôóíêöèÿòà init() äà ñå èçâèêà ñëåä òîâà.

Ïî ïîäðàçáèðàíå Óåá Êëàâèàòóðè ïðèõâàùà âñè÷êè òåêñòîâè ïîëåòà íà ñòðàíèöàòà. Àêî èñêàòå ñàìî îïðåäåëåíè ïîëåòà äà ñà âëèÿÿò, äîáàâåòå àòðèáóòà webk (webk="webk") êúì ñúîòâåòíèòå INPUT èëè TEXTAREA åëåìåíòè.  òàêúâ ñëó÷àé âñè÷êè äðóãè ïîëåòà ùå áúäàò èãíîðèðàíè.

Íàñòðîéêè

Èçïîëçâàéêè config îáåêòà ìîæåòå äà ïðåçàïèøåòå íàñòðîéêèòå ïî ïîäðàçáèðàíå:
webKeyboards.config = {
 // The CSS used to style the button and menu
 CSS: "#kbs input{width:25px;padding:3px;cursor:pointer;\
 font:bold 12px Arial,verdana;border:#000 1px solid;color:#fff}#kb-menu{}",
 // A array of keyboard layout configuration objects
 layouts: [],
 // Show keyboard menu option
 show: "Show layout ...",
 // Button tooltip
 tip: "",
 // Default initial layout index
 initialSelection: 0
}
						
 • CSS - CSS çà ñòèëà íà áóòîí÷åòî è ìåíþòî.
 • layouts - Ìàñèâ îò êîíôèãóðàöèîííè îáåêòè, ïî åäèí çà âñÿêà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà. Íàïðèìåð:
  cfg.layouts = [
   { code: "", name: "Îñíîâíà êëàâèàòóðà", translator: kbcy, color: "#000099"},
   { code: "BP", name: "Áúëãàðñêà Ôîíåòè÷íà", translator: kbcy, color: "#BA0B0B"},
   { code: "BG", name: "Áúëãàðñêà Ñòàíäàðòíà", translator: kbcy, color: "#fcb711"}
  ];							
  								
  Ñâîéñòâîòî translator òðÿáâà äà ñúäúðæà ôóíêöèÿòà êîÿòî ïðåâåæäà êëàâèøíèòå êîäîâå çà ñúîòâåòíàòà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà.
 • show - Òåêñòà íà îïöèÿòà îò ìåíþòî êîÿòî ïîêàçâà òåêóùî èçáðàíàòà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà â èçêà÷àù ïðîçîðåö.
 • tip - Òåêñòà íà ïîäñêàçêàòà çà áóòîí÷åòî êîÿòî ñå ïîêàçâà êàòî ñå ìðúäíå ìèøêàòà âúðõó íåãî.
 • initialSelection - Èíäåêñúò íà ïîäðåäáàòà èçáðàíà ïî ïîäðàçáèðàíå (ïðåäè ïîòðåáèòåëÿ äà å íàïðàâèë ñîáñòâåí èçáîð).

Ìåòîäè

 • init() - Èíèöèàëèçèðà îáåêòà webKeyboards êàòî ïðèêà÷âà íåîáõîäèìèòå îáðàáîò÷èöè íà ñúáèòÿ è ò.í. Òîçè ìåòîä ñå èçâèêà íà êðàÿ íà ñêðèïòà. Àêî ïðîìåíÿòå íàñòðîéêèòå ùå òðÿáâà äà êîìåíòèðàòå òîçè ðåä è äà èçâèêàòå ìåòîäà webKeyboards.init() ñëåä êîäà êîéòî ïðîìåíÿ íàñòðîéêèòå.
 • selectLayout(layoutIndex) - Çàäàâà òåêóùàòà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà. layoutIndex å èíäåêñúò íà ïîäðåáàòà â ìàñèâà config.layouts.
 • showLayout() - Ïîêàçâà òåêóùî èçáðàíàòà ïîäðåäáà â èçêà÷àù ïðîçîðeö.
 
Quote content

Learn More 

Overview
Installation Instructions 
Questions and Answers

Natural Language Solutions 

Speak!
Dictate with ease anywhere on the web!
A Google Chrome extension providing uniquely intuitive, fluent dictation. Available also as a plugin, which can be included on any web page.
Advanced Statistical Reverse Transliteration
99.8% accuracy, independent of spelling, mixed text, general purpose transliteration technology.  40 times reduction in errors.  Great for international web sites, email providers and libraries.
Web Keyboards - free!
Add a multi-lingual keyboard switch to your web pages. To this day, no other plugin works seemlessly with any physical keyboard layout.