[Company Logo Image]

     

KREDOR United States US 

   Начало    За контакти  | За нас
 IT Решения
    ИТ Оптимизация
    E-Търговия
    ИТ Архитектура и Интеграция
    Е-майл Системи
    OС и Мрежи
    ИТ решения по поръчка
 
 Софтуер
     Zabel 2000
      AppStart  
     Zipsh
    
 Уеб-Услуги
     Уеб Клавиатури
     Lat2BG
 

Инструкции за програмна връзка с Lat2BG 

Lat2BG e сървър достъпен чрез HTTP.   Текста за превод се подава чрез HTTP Post или Get на сървъра, който връща резултата от превода.  

URL-а на сървъра е:

http://lat2bg.kredor.com/scgi-bin/og.php?op=lat2bg&mode=a

Името на полето съдържащо текста за превод трябва да е 'Latin' (Latin=TekstZaPrevod)

Следната Get заявка илюстрира принципа за достъп до Lat2BG: http://lat2bg.kredor.com/scgi-bin/og.php?op=lat2bg&mode=a&Latin=Kas tekst za prevod

Пимерен код за свързване със Лат2БГ.  Можете да го използвате директно.  Пишете ни ако имате проблеми.

Perl

PHP

Java

Perl скрипт (download)

#!/usr/bin/perl

($inp)=@ARGV;

 

if ($inp eq "-help" ) { #print Help

print "lat2bg 1.0 (25 Feb 2002)";

print "Usage: cat file_with_text_in_latin |lat2bg > file_text_in_cyrillic\n"

print "This program is only for text in bulgarian:\n\n"

print "lat2bg bgLatin.txt >bgCyrillic.txt\n"

print "cat bgLatin.txt |lat2bg >bgCyrillic.txt";

print "Note: This program does conversion from Latin to Cyrillic spelling only for bulgarian. Output will not appear until all processing is done, so there might be a delay for large texts.";

exit;

}

# If no argument containing text to convert is present read text from stdin

if (!$inp) {

while ($line=<STDIN>) {

$inp = "$inp$line";

}

}

 

$inp =~ s/([^\wа-яА-Я\-\.\@\=])/$1 eq " "?"+":sprintf("%%%2.2x",ord($1))/eg;

open(lynx_PIPE, "|/usr/bin/lynx -source -post_data \"http://lat2bg.kredor.com/scgi-bin/og?op=lat2bg&mode=a\"");

print lynx_PIPE "Latin=$inp";

close (lynx_PIPE);

 

PHP функция за достъп до Lat2BG

function lat2bg ($input_text)

{

//URL-encode the text to be sent
$data="Latin=" . urlencode($input_text);

// Generate the request header 
$ReqHeader = "POST http://lat2bg.kredor.com/scgi-bin/og.php?op=lat2bg&mode=a HTTP/1.0\n" . 
"Host: lat2bg.kredor.com\n" .
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n" .
"Content-Length: " . strlen($data) ."\n" . 
"Connection: close\n\n";

// Open the connection to the host 
$socket = fsockopen("lat2bg.kredor.com", 80, &$errno, &$errstr); 
if (!$socket) {
         $Result["errno"] = $errno; 
         $Result["errstr"] = $errstr; 
         return $Result; 


//Submit data
fputs($socket, $ReqHeader); 
fputs($socket, $data); 

while (!feof($socket)) 
        $result .= fgets($socket, 128); 
fclose($socket);

//Strip HTTP header 
$result=substr($result, strpos($result, "\r\n\r\n") + 4); 

return $result;

}

 

Java class за достъп до Lat2BG

// Lat2BgClient.java - Sample Code 7/2002, KREDOR 
// Converts text from latin spelling to native spelling using the Lat2Bg server

import java.net.*;
import java.io.*;

public class Lat2BgClient {
    public Lat2BgClient(){}

    // Converts text from latin spelling to cyrillic
    public String translate(String sLatin) {
        try {
            // URLEncode the text to be send
            String sData = "Latin=" + URLEncoder.encode(sLatin);

            // Generate HTTP request header
            String sReqHeader = "POST  http://lat2bg.kredor.com/scgi-bin/og.php?op=lat2bg&mode=a HTTP/1.0\n" +
                "Host: lat2bg.kredor.com\n" +
                "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n" +
                "Content-Length: " + sData.length() + "\n" + 
                "Connection: close\n\n";

            // Open connection to the server
            Socket s = new Socket("lat2bg.kredor.com", 80);
            PrintWriter outp = new

                                    PrintWriter(s.getOutputStream(),true);
             BufferedReader inp = new

                                    BufferedReader(new

                                    InputStreamReader(s.getInputStream()));

             // Send request
             outp.print(sReqHeader);
             outp.print(sData);
             outp.flush();

             // Read response and strip HTTP headers to get just the  

             // converted text
             String sLine;
             String sResponse="";
             while ( null != (sLine = inp.readLine())){
                 sResponse = sResponse + sLine + "\r\n";
             }
             s.close();

              sResponse =

                   sResponse.substring(0,sResponse.length()-2);


               sResponse =                       

                   sResponse.substring(sResponse.indexOf("\r\n\r\n")+4);

               return sResponse;
          }
          catch (Exception e) {
                System.out.println(e.toString());
                return null;
          }
     } 
}